Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca 19.01.1998 tarihinde onanlı “Bursa 2020 yılı 1/100.000 ölçekli Strateji Planında ve 15.01.1999 tarihinde onaylanan Bursa Büyükşehir Belediyesi “Merkez Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı”nda Sanayi Alanı kullanımında kalan ancak Sanayi Bakanlığı’nın yatırım programında olmayan Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin bulunduğu alan, 28.06.1997 tarih ve 23033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği”  kapsamında toplanan Yer Seçim Komisyonunca 13.12.2000 tarihinde Nilüfer OSB yeri olarak uygun bulunmuştur.

Nilüfer OSB olarak belirlenen alanda ilk imar planı KOSGEB proje grubu tarafından Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Alanı olarak hazırlanmış ve 19.09.1991 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onanmıştır. 20.11.1996 tarihinde ise aynı alanda ilave imar planı yürürlüğe girmiştir. Onanlı imar planı kapsamında Nilüfer OSB’nin bulunduğu sanayi alanında Nilüfer Belediyesi’nden ruhsat ve yapı kullanma izni alınarak yapılaşma başlamıştır. 25.12.1998 yılında Bursa OSB’ye katılmak veya yeni bir OSB kurma amacıyla kurulan Nilüfer Sanayici ve İşadamları Derneği (NİLSİAD) üyelerinin yoğun ve ısrarı çalışmaları sonucu 20.06.2001 tarihinde Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB)183 sicil numarası ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na tescil ettirilmiştir.OSB statüsü kazanıldıktan sonra mevcut imar planına göre NOSAB tarafından yapı ile ilgili ruhsat ve izinler verilmeye başlanmıştır. T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 24.04.2001 tarihli talimatları ile Revizyon İmar Planı çalışmalarını başlatmış ve NEG Kentsel Planlama Danışmanlık İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. yüklenimi altında yürütülen,  Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Revizyon ve İlave İmar Planı 1.ve 2.etap sanayi alanı olmak üzere ikiye ayrılarak 10.08.2004 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü’nce onaylanmıştır.  Onaylanan plana göre 1.etaptaki sanayi alanlarında, her yönden yapı çekme mesafesi:5 mt. (Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen alanlardaki çekme mesafeleri hariç) , TAKS: Serbest, KAKS (Emsal):0,75 ve H:12,50 mt. yapılaşma koşulları ve 4562 sayılı OSB kanunu hükümlerine uygun olacak şekilde inşaat ruhsatları ve yapı kullanma izinleri verilmeye başlanmıştır. 2005 yılına kadar Büyükşehir ve Nilüfer Belediyeleri tarafından verilen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları (gayri sıhhi müessese ruhsatı), ise 4562 sayılı OSB Kanunu’nda 13.07.2005 tarihinde yapılan değişiklik sonucu Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi tarafından verilmeye başlanmıştır. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin güvenli ve modern bir elektrik altyapısına kavuşması amacıyla yapılan "NOSAB havai hat şebekesinin yer altına alınması ve aydınlatma projesi" kapsamında yapılacak enerji dağıtım merkezleri ile ilgili; "NOSAB Revizyon ve İlave İmar Planı"nda yapılan ilk plan değişikliği 24.06.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanmıştır. Ancak bahse konu plan değişikliğinde gösterilen Enerji Dağıtım Merkezlerin de bazılarının (doğalgaz, içme suyu, evsel atık su, endüstriyel atık su, yağmursuyu ve telekomünikasyon şebekeleri ile enerji dağıtım merkezlerinin fiziki büyüklükleri nedeniyle) yerlerinin değiştirilmesi ve NOSAB Revizyon ve İlave İmar Planında 2.etap olarak adlandırılan sanayi alanlarındaki yapılaşma koşullarının TAKS:0,55, KAKS (Emsal): 0,70 olarak revize edilebilmesi için hazırlanan 2.plan değişikliği teklifimiz 26.10.2009 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Son olarak; Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinin planlama bütünlüğünün ve daha kontrollü gelişmesinin sağlanması amacıyla NOSAB sınırları dışında kalan 1739 Ada,5–6–7–8–9 numaralı parsellerin, (toplam 20.653,07 m² büyüklüğündeki alan) NOSAB’a dahil edilmesi ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinin kuzey ve kuzeydoğusundaki 50 metrelik sağlık koruma bandının 35 metre olarak tashih edilerek niteliğinin İdari ve Sosyal Tesis Alanı ile Teknik Hizmet Alanları olarak değiştirilmesini içeren "Revizyon ve İlave İmar Planımız" 23.11.2011 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmıştır. Onaylanan planımız doğrultusunda bahse konu alanlarda, OSB Uygulama Yönetmeliğinin 82–2–b fıkrası uyarınca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine göre İmar Uygulaması çalışmaları başlatılmış ve Bursa Valiliği İl İdare Kurulu’nun 12.04.2012 tarih, 2012/498–03/10 Sayılı kararı İmar Uygulaması kesinleşmiştir. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) OSB statüsü kazandığında kuruluş protokolünde belirtilen plan notları hazırlanan tüm revizyon imar planlarında geçerliliğini korumuştur.   

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi ED-OSB/1352-6/983 lisans numarası ile 25.10.2007 tarihinde, onaylı sınırlar içerisinde faaliyet göstermek üzere 49 yıllık "OSB Elektrik Dağıtım Lisansı" almıştır. Enerji ihtiyacı, TEİAŞ'a ait Beşevler 154/34,5 kV indirici trafo merkezinden DM-1’e gelen 2 adet 2(3*1*240/25)mm² kesitli 36 kV XLPE yer altı kablosu ile karşılanmaktadır. Nilüfer OSB, enerji aldığı bu tesisi 01.08.2007  tarihinde geçici kabulünü yapıp enerji kapasitesini yükselterek katılımcıların hizmetine sunmuştur. Daha sonra havai hatlı dağıtım şebekesini yer altına almak amacıyla DM-2, DM-3 ve DM-4 merkezleri arasına 2(3*1*240/25)mm² kesitli 36 kV XLPE yer altı kablosu çekilerek 28.12.2008 tarihinde yapılan geçici kabul ile ana ring devreye alınmıştır. Daha sonra inşası yapılan 22 adet tali dağıtım merkezlerinden, DM-111, DM-112, DM-112, DM-121, DM-122, DM-123, DM-131, DM-132, DM-211, DM-212’yi 06.04.2011 tarihinde geçici kabulü yapılmış, DM-221, DM-222, DM-312, DM-313 DM-321 DM-322’yi 20.07.2011 tarihinde geçici kabulü yapılmış ve DM-223, DM-311, DM-411, DM-412, DM-421, DM-422’nin ise 13.01.2012 tarihinde geçici kabullerini yapılması sonucunda tüm abonelerini yer altından müstakil beslenmesini sağlamıştır. 2010 Nisan ayından itibaren serbest tüketici hakkını kullanmak suretiyle, serbest piyasadan temin ettiği indirimli enerjiyi onaylı sınırları içerisindeki sanayicisinin kullanımına sunmaya devam etmektedir. Bursa ili, Nilüfer ilçesinde bulunan Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulu gücü 204 MVA; çekilen fiili max puant gücü 50 MW, ortalama aylık elektrik tüketimi 22 milyon kWh olup, toplam abone sayısı ise 333’dür.  

Nilüfer OSB Doğalgaz dağıtım şebekesi yapım işi 25.08.2003 tarihinde ihale edilmiştir. 16.10.2003 tarihinde Nilüfer OSB Doğalgaz dağıtım şebekesi yapım işine başlanmış olup, 30.04.2004 tarihinde Doğalgaz dağıtım şebekesi gazlanmıştır. Nilüfer OSB 2 339 581,68 m² yüz ölçümüne  ve 289 parsele sahiptir. Doğalgaz dağıtım şebekesi Nilüfer OSB’de bütün parsellere dağıtılmıştır. Şu anda Bölgemizde 146 adet sanayi tesisine doğalgaz temin edilmektedir. Gaz kullanımı tedarikçi şirketlerden satın aldığımız ve mülkiyeti, işletmesi ve bakımı Bölge Müdürlüğümüze ait doğal gaz dağıtım şebekemiz vasıtasıyla dağıtımını yapmakta olduğumuz doğalgaz miktarı 2012 yılında 12 372 937 Sm3 ve 2013 yılında 13 946 816 Sm3 olarak gerçekleşmiştir. Bölgemizde proses-buhar ve ısıtma amaçlı tüketilen aylık ortalama gaz miktarı 900 Bin Sm3 ile 1 Milyon Sm3’ tür.     

Doğalgaz Dağıtım Şebekesi aşağıdaki gibidir.

 • 12/19 bar basınçlı hatlarda toplam 2518,50 m çelik boru dağıtım hattı
 • 4/2 bar basınçlı hatlarda toplam 22982,60 m polietilen boru dağıtım hattı
 • 19/4 bar,4/2 bar basınç kademeli toplam 166 adet basınç düşürme ve ölçme istasyonu
 • Bu şebekede çeşitli çaplarda ve işletme basınçlarında çelik hat, polietilen hat; branşman ve kesme vanası
 • Doğalgaz dağıtım şebekesi işleri 
 • Gaz kullanmak istenen sanayi tesislerine istediği basınç ve miktarda doğalgaz temin etmek için yatırım ve abonelendirme hizmetleri
 • Dağıtım yapılan gazın ölçümü ve faturalandırılması
 • Doğalgaz dağıtım şebekesinin işletme, bakım-onarım ve arıza giderim işlerini yapılması
 • Sayaçların ve sıcaklık/basınç transmitterlerin  kalibrasyonları
 • Aylık sayaç okumaları 

İmar ve altyapı Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapının önemi doğrultusunda, bölgemizde faaliyet gösterecek firmaların hiçbir sorun yaşamadan tesislerini kurma olanağı sağlanmış ve devletten herhangi bir destek alınmadan yol, su, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi, telefon, elektrik, doğalgaz vb. altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Bakım Onarım - Çevre Temizliği bölgenin; yol bakım, refüj bakımı, yeşil alan bakım-sulama işleri ve tüm çevre temizliği, Bölge Müdürlüğü altyapı birimi tarafından yapılmaktadır. Bölgeden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıklar, Bölgenin koordinasyonu ile düzenli toplanmakta ve Belediye'nin katı atık sahasına gönderilmektedir. Temizlik - Karla mücadele, yağmur suyu kanallarının zaman zaman dolması sebebiyle, periyodik olarak temizlenmekte, bölge içindeki tıkalı olan kanallar açılmaktadır. Bölge yollarında yol süpürme makinesi ile temizlik yapılmaktadır.  

Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi sınırları dahilinde faaliyet gösteren firmalarımızdan oluşan evsel nitelikli atıksular, Müdürlüğümüz ile BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) arasında 25.06.2004 tarihinde bağıtlanan bir protokol gereği 3 noktadan debimetre kontrollü olarak batı sınırımızda yer alan BUSKİ Batı Atıksu (biyolojik) Arıtma tesisine ulaşmaktadır. 40 firmamızdan kaynaklanan endüstriyel nitelikli atıksular ise ayrı bir şebeke ile NOSAB Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisimize gelmekte, Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği Tablo.19 sınır değerlerine göre kimyasal yolla arıtıldıktan sonra alıcı ortama verilmektedir. 40 adet firmanın faaliyeti makine-metal-otomotiv ve temizliktir.     

Atıksu Arıtma tesisimize Mayıs 2007 tarihinden itibaren firmalarımızdan atıksular alınarak kimyasal yöntemlerle arıtılmaktadır. Firmalarımızdan çıkan endüstriyel nitelikli atık sular; Sürekli yıkama atıksuları, Konsantre Asit/Alkali Atıksular ve Konsantre Yağlı atık sular olmak üzere 3 paralel hatla 2 noktada oluşturulan terfi merkezlerine ulaşmakta buradan da arıtma tesisimize terfi edilmektedir. NOSAB Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisimizin bünyesinde yönetmeliklerde 12 01 08 ve 12 01 09 atık koduyla adlandırılan atık kesme sıvılarının işlem gördüğü “Buharlaştırma Ünitesi” bulunmaktadır. Söz konusu ünitemize T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 17.01.2014 tarihinde Geçici Faaliyet Belgesi alınmıştır. Firmalarımız, yönetmeliklerde tehlikeli atık olarak sınıflandırılan kesme sıvılarını tesisimize göndermektedirler. Buharlaştırma Ünitemizde %90 üzerinde su içeren kesme sıvılarının hacim azaltılması yapılmaktadır. Ünite çalışması sonucu elde edilen su kısmı arıtma tesisimizde arıtılmakta, yağ kısmı ise lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilmektedir. Arıtma Tesisimizin mevcut ve gelecekteki kapasitesi aşağıda belirtilmiştir.

 • Sürekli yıkama atık sular 26.000 lt/saat 39.000 lt/saat
 • Konsantre asit/alkali sular 6.500 lt/saat 9.750 lt/saat
 • Konsantre yağlı sular 650 lt/saat 975 lt/saat
 • Konsantre kesme sıvılar 10 lt/saat ___ lt/saat

Toplam 33.160 lt/saat 49.740 lt/saat Arıtma tesisimizde kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan atık gazlarda tesisimizde öngörülen tam otomatik atık gaz arıtma ünitesinde arıtılarak doğaya deşarj edilmektedir.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi güvenlik birimi 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

EK Mobil Özel Güvenlik Şirketi bünyesinde, NOSAB Bölge Müdürlüğünde 8 Özel Güvenlik Görevlisi Personeli görev yapmaktadır.2 Personel haftaiçi 08:00-18:00 saatleri arası; diğer 6 personel ise 2 grup halinde 18:00-08:00 saatleri arası görev yapmaktadır.

18:00-08:00 saatleri aracı 2 güvenlik aracı ve 20 dakika ara ile Bölge içerisinde devriye gezilmektedir. Devriyelerin haricinde gelen ihbarlar değerlendirilerek olumsuz bir olayla karşılaşıldığında derhal müdahale edilir ve kolluk kuvvetleri ile irtibata geçilir.

NİLÜFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (NOSAB)

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI

Ruhsat Verilmesinin Amacı: İş yeri faaliyetleri sırasında; hava, toprak ve su kirlenmesi gibi çevreye zarar vermesi muhtemel olayların yanında insan sağlığına zarar vermesi muhtemel unsurları da en aza indirerek ortadan kaldırma amacını taşır. Birçok tehlikeye karşı güvenlik önlemi almak sureti ile, koşullara uygun şekilde, yetkililerce denetlenerek işyerinin çalışmasını sağlamak için gereklidir. İşletmeler iş güvenliği ortamı sağlamak, hava, su ve toprağın kirlenmemesini sağlamakla yükümlüdür.

İlgili Kanun ve Yönetmelik: Ruhsatlar işyerinin faaliyetlerine göre sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler olarak verilir.Gayrisıhhi müesseseler, yönetmeliğe göre faaliyetleri doğrultusunda 1.,2.,3.sınıf olarak değerlendirilir ve ruhsatlandırılır.Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,4/7/1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu,14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 14/4/2000 tarihli 4562 Sayılı OSB Kanunu,10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

13.07.2005 tarih ve 25878 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 85/h maddesine göre, Organize Sanayi Bölgeleri içinde bulunan İşyerlerine, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat işlemleri Organize Sanayi Bölgelerine bırakılmıştır.Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı hükümlerince GSM Ruhsatlarını vermekte ve denetimlerini yapmaktadır.

Ruhsat İçin Gerekli Evraklar:

 1. Dilekçe
 2. Başvuru formu
 3. Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair belge (İtfaiye Daire Başkanlığı)
 4. Sorumlu müdür sözleşmesi ve onaylı diploma sureti (1. Sınıf olanlardan istenir)
 5. İşyeri hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı sözleşmeleri, ÇSB’na E-Katip üzerinden yapılan girişler
 6. Atık su bağlantı izin belgesi(NOSAB Müdürlüğü)
 7. Çevre İzni (Gürültü ve Emisyon için) (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü)
 8. Sınai, tıbbi ve radyoaktif atık taşıma, depolama, işleme ve bertaraf bilgileri
 9. Yapı kullanma izin belgesi (NOSAB Müdürlüğü) )
 10. Sağlık koruma bandının işaretlendiği Vaziyet Planı (NOSAB Müdürlüğü)
 11. İş akım şeması ve açıklama raporu
 12. Motor gücü beyanı
 13. Kapasite raporu
 14. Vergi tabelası fotokopisi
 15. Tapu fotokopisi veya mal sahibi değilse noter tasdikli kira kontratı
 16. Derin kuyulardan su temin edilmesi halinde DSİ’den alınacak kuyu kullanma izin belgesi
 17. Şirket sözleşmesi
 18. İmza sirküleri
 19. Oda sicil kaydı belgesi (Ticaret Sanayi Odası)
 20. İmar durumu ve onaylı plan örneği (NOSAB Müdürlüğü)
 21. ÇED görüşü (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü)
 22. Jeneratör İşletme Belgesi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)
 23. Asansör İşletme Belgesi (NOSAB Müdürlüğü)

 

 

 

Nosab Bünyesinde bulunan firmaların Elektrik, Su, d.Gaz, Arıtma, alt Yapı, Yönetim Aidatları vb. hizmet faturalarının kesilmesi, tahsilatı, ilgili kurumlara ödemesi başta olmak üzere, yıllık yapılan Bütçeye göre harcamalarının yapılmasını esas alır.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi İdari ve Sosyal Tesis Binası ile ilgili projeler tamamlanmış olup;  bahse konu inşaatın yapılması ile ilgili T.C.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılan kredi başvurumuz da olumlu sonuçlanmıştır. 2015 yılının sonuna kadar inşaata başlanması planlanmaktadır.