loading...

TÜZÜK

NİLSİAD TÜZÜĞÜ

 NİLÜFER SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

MADDE 1- Derneğin adı ‘Nilüfer Sanayicileri ve İşadamları Derneği’ dir. Derneğin merkezi Bursa’dır. Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI ve BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI ve BİÇİMLERİ ile FAALİYET ALANI:

MADDE 2-

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

a) Minareli Çavuş ve Özlüce köyü sınırları içerisinde ve Nilüfer Belediyesi İmar planında gösterilen alan üzerinde oluşmakta olan ‘Nilüfer Sanayi Alanını’ yakınındaki mevcut Organize Sanayi Bölgesi (Yalakçayırı) ile birleştirmek veya ayrı bir ‘Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ kurmak için yapılacak çalışmalara katılmak ve bu maksatla kurulacak kurucular kuruluna üye olmak.

b) Organize Sanayi Bölgesi’nin (elektrik, yol, su, kanalizasyon, haberleşme ve diğer sosyal tesisler) gibi altyapı tesislerinin biran önce gerçekleştirilmesi için çaba sarf etmek.

c) Organize Sanayi Bölgesi amacına ulaşıldıktan sonra da bu bölgenin gelişme ve mensuplarının daha iyi şartlarda faaliyet gösterebilmelerini sağlamak için gerekli ortamı hazırlamak.

d) Üyeler arasında birlik ve dayanışmanın temini ile onların müşterek, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak.

e) Ticari münasebetlerinin en iyi, en verimli şekilde devamını sağlamak sureti ile ülke ekonomisinin gelişmesine de katkıda bulunmak.

f) Dernek, siyasi amaca yönelik hiçbir faaliyette bulunamaz.

g) Çevrenin Sosyal, Eğitim ve Kültürel gelişim taleplerinin çözümlenmesine yardımcı olmak.

Derneğin Faaliyet Alanları:

Dernek bu amacı gerçekleştirmek için:

a) Nilüfer Sanayici ve İşadamlarının hür teşebbüsü korumak ve güçlendirmek maksadı ile dernek içerisinde biraraya gelmelerini temin ile bu teşebbüslerin gelişme ve çalışmalarını teşvik eder.

b) Kamu ve özel sektör ile doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurulacak kuruluşlar aracılığı ile irtibat, koordinasyon ve işbirliği yapar.

c) Sanayicilerimizin amaç ve dernek yararına uygun görüşlerinin kıymetlendirilip kullanılmaya hazır halde bulundurulmasında ve sanayi bünyesinin reorganizasyon konularında sürekli ve uyarıcı çalışmalarda bulunur.

d) Devamlı ve geniş bir sanayi istihbaratı toplar, kıymetlendirir ve bu istihbaratın faydalı yönde kullanılmasına yardımcı olur.

e) Amaç ve faaliyetlerin gerçekleşmesinde radyo, televizyon, gazete, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından istifade eder. Toplantı, seminer, kurs, ve konferanslar düzenler.

f) Sınai kalkınma ve teşhiri hedef alan sanayi sergilerini tertipler. Törenler ve sanayi fuarlarına iştiraki koordine eder.

g) Teknik personelin bilgilerini arttırıcı ve kalifiye işçi, usta yetiştirme mevzuunda her çeşit olanağı araştırır ve geliştirir.

h) Sosyal ve ekonomik sorunların halli için gereken fonları teşkil eder.

i) Üyelerinin ve fabrika yöneticilerinin sosyal gereksinimlerini karşılamak, istirahat ve eğlencelerini temin etmek ve manevi ilişkilerinde etkili olmak maksadı ile gazino, kafeterya, lokal, dinlenme kampı ve benzeri tesisleri kurar ve işletir, kiraya verir, kiralar ve bunun için gerekli olan kadroyu teşkil eder. (İlgili Kurumlardan izin alma yolu ile) 2

 

j) Yapısal ekonomi politikası olarak altyapının tamamlanmasına müteakip ana ulaşım yolları, havaalanı, demiryolu, metro, kanal, liman, çevre koruma, eğitim, sağlık, serbest bölge konularında yerel idarelere ve kamuya destek olmak.

k) Genel ve Katma bütçeli dairelerle, mahalli idareler ve bunlara bağlı müesseselerin talepleri – muhtaç kişilerin maddi ve ayni talepleri – toplum yararına olan talepler – öğrencilerin eğitim ile ilgili burs taleplerinin çözümlenmesine yardımcı olmak.

l) Üyelere fayda sağlayacak ulusal ve uluslar arası benzer amaçlı dernek, birlik, federasyon ve konfederasyona üye olur, işbirliği yapar.

DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI ve ÜYELİK İŞLEMLERİ:

MADDE 3-

a) Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. 5253 sayılı Dernekler Kanununun 3. ve 6. maddeleri hükümleri aynen uygulanır.

b) Ancak derneğe üye olmak için Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde kalan alanda sanayi parseli sahibi yada kiracısı olmak gerekmektedir. Her parsel için derneğe en çok 2 üye kabul edilir. Bu iki üye mal sahibi yada kiracı olabilir. Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Kooperatif yada Site ölçeğindeki kuruluşlar da kendilerinin tespit edeceği 2 kişi ile derneğe üye olabilirler. Kooperatifler ferdi mülkiyete geçse bile kat mülkiyeti esasına göre oluşacak yönetim yine derneğe 2 kişi ile üye olabilirler.

c) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

d) Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliği kabul edilen kişilerdir.

e) Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

MADDE 4-

a) Her üye dilediği zaman dernekten istifa hakkına sahiptir. Bu mevzuda hiçbir üye zorlanamaz. Üyenin yazılı istifa talebi Yönetim Kurulu kararı ile kabul edildikten sonra üyelik sona erer. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

b) Ayrılan üyeler ileride tekrar müracaat ederlerse; birikmiş aidatlarını ödemek şartı ile ve Yönetim Kurulunun kararı ile tekrar üyelik hakkına sahip olabilirler.

c) Üyeler eşit haklara sahip olup, Genel Kurulda ancak bir oy hakları vardır. Üyeler oyunu bizzat kullanırlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

MADDE 5- Aşağıdaki hallerde üyenin dernekten ilişkisi tamamen kesilir.

a) Aidat taahhüdünü yerine getirmeyen, Yönetim Kurulu yazılı talebine rağmen ödememekte ısrar edenler,

b) Tüzük hükümlerine uymamakta ısrar edenler,

c) Ağır cezayı mucip veya yüz kızartıcı bir fiilinden dolayı mahkumiyeti kesinleşenler,

d) Ticari faaliyet ve münasebetlerinde amaç ve doğrulukla kabili telif olmayan mücbir ve kanuni sorunlar dışına ticari şeref ve haysiyeti kırıcı hareketlerde bulunanlar, imar planlarında çevreyi koruma ile ilgili tüzük kararlarına ve valilik talimatlarına uygun olmayan davranışlarda bulunanlar,

e) Önceden kanunla kurulması yasaklanan dernekleri kurmak veya idare etmek suçlarından birinden kesin hüküm giydikleri sonradan anlaşılanlar.

DERNEĞİN ORGANLARI:

MADDE 6-

a) Genel Kurul 3

 

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d) Haysiyet Divanı

e) Onur Kurulu

f) Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Müteşebbis Heyeti

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri yasasının 25. maddesi gereğince Genel Kurul oluşana kadar ve atanmış Müteşebbis Heyetin görevinin sona ermesinden itibaren görev yapmak üzere 15 asil ve 15 yedek üyeden oluşan Müteşebbis Heyet seçilir. Müteşebbis Heyet içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri de yer alır. 4562 sayılı yasanın 25. maddesi gereğince Genel Kurul oluştuğunda dernek tüzüğünde yazılı Müteşebbis Heyet seçimi yapılmaz. Müteşebbis Heyet 2 yıl için seçilir. Seçim Olağan Genel Kurulda yapılmış ise bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar, Olağanüstü Genel Kurulda yapılmış ise sonraki ilk Olağan Genel Kurula kadar görevi sürer.

GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI ve ÇAĞRI ve TOPLANTI USULÜ:

MADDE 7-

Genel Kurul; derneğin en yetkili karar organı olup, derneğin asıl üyelerinden oluşur.

Genel Kurul;

a) İki yılda bir Ocak ayında Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte Olağan,

b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5’nin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde Olağanüstü toplanır.

 

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

a) Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

b) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

c) Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

a) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

b) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 4

 

c) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

d) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

e) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

f) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

g) Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

h) Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

i) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 8-

a) Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

b) Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

c) Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

g) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, 5

 

h) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

i) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

j) Derneğin vakıf kurması,

k) Derneğin fesih edilmesi,

l) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

m) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV ve YETKİLERİ:

MADDE 10-

a) Yönetim Kurulu 5 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

b) Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

c) Yönetim kurulu, tüm iyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

d) Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

d) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

e) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

f) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

g) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

h) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

i) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

j) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

k) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 11-

a) Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

b) Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

a) Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, 6

 

defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

b) Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

HAYSİYET DİVANI:

MADDE 12-

Haysiyet Divanı; üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Lüzumunda toplanarak kendilerine sunulan mevzularda dernek üyeleri hakkında inzibati kararlar verebilirler.

ONUR KURULU:

MADDE 13-

Onur Kurulu, genel kurul tarafından önerilir, açık oylamayla oluşur ve 7 kişiden teşekkül eder.

Yönetim Kuruluna danışmanlık hizmeti yapar.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

MADDE 14- Derneğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan temin edilir.

a) Üye aidatı: Dernek giriş aidatı 200.-USD karşılığı YTL, yıllık aidat 50.-USD karşılığı YTL’dir. İleriki tarihlerde yapılacak aidat tutarlarındaki değişiklikler için genel kurul, yönetim kuruluna yetki verebilir.

b) Derneğe bağış, yardım ve vasiyetler,

c) Sosyal ve kültürel faaliyetlerden sağlanan gelirler.

d) Tertip edilecek iç ve dış gezilerde elde edilecek gelirler.

e) Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri, (Mülki amirden müsaade almak şartıyla)

f) Toplantı, balo, konser ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER *

MADDE 15- Defter tutma esasları;

a) Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

b) Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

c) Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

d) Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 7

 

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu Ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

MADDE 16-Gelir ve gider belgeleri;

a) Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

b) Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

c) Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.

d) Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki 8

 

belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir Ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

MADDE 17-

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 18-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek 9

 

Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

MADDE 19-

a) Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

b) Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 20-

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE 21-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

a) Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

b) Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 22-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

a) Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Nilüfer Sanayici ve İşadamları Derneği” ibaresi kullanılır.

b) Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına 10

 

çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

c) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

d) Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

d) Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 23-

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 23 (Yirmiüç) maddeden ibarettir. 

NOSAB - Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi | Tüm hakları saklıdır. © 2018