loading...
HİZMETLER
İMAR
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca 19.01.1998 tarihinde onanlı “Bursa 2020 yılı 1/100.000 ölçekli Strateji Planında ve 15.01.1999 tarihinde onaylanan Bursa Büyükşehir Belediyesi “Merkez Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı”nda Sanayi Alanı kullanımında kalan ancak Sanayi Bakanlığı’nın yatırım programında olmayan Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin bulunduğu alan, 28.06.1997 tarih ve 23033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği”  kapsamında toplanan Yer Seçim Komisyonunca 13.12.2000 tarihinde Nilüfer OSB yeri olarak uygun bulunmuştur. Nilüfer OSB olarak belirlenen alanda ilk imar planı KOSGEB proje grubu tarafından Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Alanı olarak hazırlanmış ve 19.09.1991 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onanmıştır. 20.11.1996 tarihinde ise aynı alanda ilave imar planı yürürlüğe girmiştir. Onanlı imar planı kapsamında Nilüfer OSB’nin bulunduğu sanayi alanında Nilüfer Belediyesi’nden ruhsat ve yapı kullanma izni alınarak yapılaşma başlamıştır. 25.12.1998 yılında Bursa OSB’ye katılmak veya yeni bir OSB kurma amacıyla kurulan Nilüfer Sanayici ve İşadamları Derneği (NİLSİAD) üyelerinin yoğun ve ısrarı çalışmaları sonucu 20.06.2001 tarihinde Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB)183 sicil numarası ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na tescil ettirilmiştir.OSB statüsü kazanıldıktan sonra mevcut imar planına göre NOSAB tarafından yapı ile ilgili ruhsat ve izinler verilmeye başlanmıştır. T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 24.04.2001 tarihli talimatları ile Revizyon İmar Planı çalışmalarını başlatmış ve NEG Kentsel Planlama Danışmanlık İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. yüklenimi altında yürütülen,  Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Revizyon ve İlave İmar Planı 1.ve 2.etap sanayi alanı olmak üzere ikiye ayrılarak 10.08.2004 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü’nce onaylanmıştır.  Onaylanan plana göre 1.etaptaki sanayi alanlarında, her yönden yapı çekme mesafesi:5 mt. (Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen alanlardaki çekme mesafeleri hariç) , TAKS: Serbest, KAKS (Emsal):0,75 ve H:12,50 mt. yapılaşma koşulları ve 4562 sayılı OSB kanunu hükümlerine uygun olacak şekilde inşaat ruhsatları ve yapı kullanma izinleri verilmeye başlanmıştır. 2005 yılına kadar Büyükşehir ve Nilüfer Belediyeleri tarafından verilen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları (gayri sıhhi müessese ruhsatı), ise 4562 sayılı OSB Kanunu’nda 13.07.2005 tarihinde yapılan değişiklik sonucu Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi tarafından verilmeye başlanmıştır. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin güvenli ve modern bir elektrik altyapısına kavuşması amacıyla yapılan "NOSAB havai hat şebekesinin yer altına alınması ve aydınlatma projesi" kapsamında yapılacak enerji dağıtım merkezleri ile ilgili; "NOSAB Revizyon ve İlave İmar Planı"nda yapılan ilk plan değişikliği 24.06.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanmıştır. Ancak bahse konu plan değişikliğinde gösterilen Enerji Dağıtım Merkezlerin de bazılarının (doğalgaz, içme suyu, evsel atık su, endüstriyel atık su, yağmursuyu ve telekomünikasyon şebekeleri ile enerji dağıtım merkezlerinin fiziki büyüklükleri nedeniyle) yerlerinin değiştirilmesi ve NOSAB Revizyon ve İlave İmar Planında 2.etap olarak adlandırılan sanayi alanlarındaki yapılaşma koşullarının TAKS:0,55, KAKS (Emsal): 0,70 olarak revize edilebilmesi için hazırlanan 2.plan değişikliği teklifimiz 26.10.2009 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Son olarak; Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinin planlama bütünlüğünün ve daha kontrollü gelişmesinin sağlanması amacıyla NOSAB sınırları dışında kalan 1739 Ada,5–6–7–8–9 numaralı parsellerin, (toplam 20.653,07 m² büyüklüğündeki alan) NOSAB’a dahil edilmesi ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinin kuzey ve kuzeydoğusundaki 50 metrelik sağlık koruma bandının 35 metre olarak tashih edilerek niteliğinin İdari ve Sosyal Tesis Alanı ile Teknik Hizmet Alanları olarak değiştirilmesini içeren "Revizyon ve İlave İmar Planımız" 23.11.2011 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmıştır. Onaylanan planımız doğrultusunda bahse konu alanlarda, OSB Uygulama Yönetmeliğinin 82–2–b fıkrası uyarınca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine göre İmar Uygulaması çalışmaları başlatılmış ve Bursa Valiliği İl İdare Kurulu’nun 12.04.2012 tarih, 2012/498–03/10 Sayılı kararı İmar Uygulaması kesinleşmiştir. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) OSB statüsü kazandığında kuruluş protokolünde belirtilen plan notları hazırlanan tüm revizyon imar planlarında geçerliliğini korumuştur.   
NOSAB - Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi | Tüm hakları saklıdır. © 2018