loading...
HİZMETLER
İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI
NİLÜFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (NOSAB) İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI Ruhsat Verilmesinin Amacı: İş yeri faaliyetleri sırasında; hava, toprak ve su kirlenmesi gibi çevreye zarar vermesi muhtemel olayların yanında insan sağlığına zarar vermesi muhtemel unsurları da en aza indirerek ortadan kaldırma amacını taşır. Birçok tehlikeye karşı güvenlik önlemi almak sureti ile, koşullara uygun şekilde, yetkililerce denetlenerek işyerinin çalışmasını sağlamak için gereklidir. İşletmeler iş güvenliği ortamı sağlamak, hava, su ve toprağın kirlenmemesini sağlamakla yükümlüdür. İlgili Kanun ve Yönetmelik: Ruhsatlar işyerinin faaliyetlerine göre sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler olarak verilir.Gayrisıhhi müesseseler, yönetmeliğe göre faaliyetleri doğrultusunda 1.,2.,3.sınıf olarak değerlendirilir ve ruhsatlandırılır.Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,4/7/1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu,14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 14/4/2000 tarihli 4562 Sayılı OSB Kanunu,10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır. 13.07.2005 tarih ve 25878 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 85/h maddesine göre, Organize Sanayi Bölgeleri içinde bulunan İşyerlerine, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat işlemleri Organize Sanayi Bölgelerine bırakılmıştır.Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı hükümlerince GSM Ruhsatlarını vermekte ve denetimlerini yapmaktadır. Ruhsat İçin Gerekli Evraklar: Dilekçe Başvuru formu Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair belge (İtfaiye Daire Başkanlığı) Sorumlu müdür sözleşmesi ve onaylı diploma sureti (1. Sınıf olanlardan istenir) İşyeri hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı sözleşmeleri, ÇSB’na E-Katip üzerinden yapılan girişler Atık su bağlantı izin belgesi(NOSAB Müdürlüğü) Çevre İzni (Gürültü ve Emisyon için) (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) Sınai, tıbbi ve radyoaktif atık taşıma, depolama, işleme ve bertaraf bilgileri Yapı kullanma izin belgesi (NOSAB Müdürlüğü) ) Sağlık koruma bandının işaretlendiği Vaziyet Planı (NOSAB Müdürlüğü) İş akım şeması ve açıklama raporu Motor gücü beyanı Kapasite raporu Vergi tabelası fotokopisi Tapu fotokopisi veya mal sahibi değilse noter tasdikli kira kontratı Derin kuyulardan su temin edilmesi halinde DSİ’den alınacak kuyu kullanma izin belgesi Şirket sözleşmesi İmza sirküleri Oda sicil kaydı belgesi (Ticaret Sanayi Odası) İmar durumu ve onaylı plan örneği (NOSAB Müdürlüğü) ÇED görüşü (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) Jeneratör İşletme Belgesi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) Asansör İşletme Belgesi (NOSAB Müdürlüğü)      
NOSAB - Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi | Tüm hakları saklıdır. © 2018